ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN PRESVIT D.O.O.

1. SPLOŠNO

Splošni pogoji poslovanja družbe   PRESVIT D.O.O. (v nadaljevanju: splošni pogoji) se uporabljajo v pogodbenih razmerjih družbe PRESVIT D.O.O. z drugimi pravnimi osebami (v nadaljevanju: kupci) in veljajo za vse prodaje blaga, materiala oz. proizvoda ali storitev družbe PRESVIT D.O.O. (v nadaljevanju proizvod ali storitev).

Šteje se, da je kupec s tem, ko je izdal naročilo ali podpisal pogodbo, sprejel in priznal splošne pogoje družbe PRESVIT D.O.O., veljavne na dan izdaje kupčevega naročila, se z njimi seznanil in z njimi v celoti soglaša. Splošni pogoji so sestavni del naročila ali pogodbe, ki jo sklene kupec z družbo PRESVIT D.O.O..

Kupčevi oziroma katerikoli drugi pogoji veljajo le v primeru, če je pisno tako dogovorjeno.

 

2. PONUDBE, POTRDITVE NAROČIL

Ponudbe družbe PRESVIT D.O.O. so zavezujoče do datuma, navedenega v ponudbi. Kupec je dolžan na naročilo navesti številko ali datum ponudbe, če le-ta obstaja. Družba PRESVIT d.o.o. izda za vsako naročilo potrdilo naročila v pisni obliki, po elektronski pošti ali faxu.

Če kupec sprejme ponudbo družbe PRESVIT D.O.O. na način, da pošlje naročilo s spremenjenimi oziroma dopolnjenimi pogoji iz ponudbe družbe PRESVIT D.O.O., se šteje, da je kupec prvotno ponudbo družbe PRESVIT D.O.O. zavrnil ter izstavil novo naročilo pod spremenjenimi pogoji. To novo naročilo kupca se šteje za dogovorjeno šele, ko ga družba PRESVIT D.O.O. pisno potrdi. Dokler se kupec in družba PRESVIT D.O.O. pisno ne uskladita o novih pogojih naročila, se naročilo ne šteje za potrjeno, družba PRESVIT D.O.O. pa ga ni dolžna izvajati.

 

3. NAROČILA in POGODBE

Za družbo PRESVIT D.O.O. so zavezujoča samo pisna naročila. V primeru kupčeve odpovedi naročila ali pogodbe je le-ta dolžan družbi PRESVIT D.O.O. povrniti vso škodo, ki ji je v zvezi s to odpovedjo nastala.

 

4. DOBAVNI ROKI

Dobavni rok začne teči z dnem izdaje pisne potrditve naročila s strani družbe PRESVIT D.O.O., v kolikor ni dogovorjeno drugače. Za datum izvršene dobave se šteje dan, ko je bilo blago odposlano iz skladišča družbe PRESVIT D.O.O., ali 14 dni po dnevu, ko je bil kupec obveščen, da je blago pripravljeno za prevzem, oziroma na dan, ko je bila storitev opravljena. Če kupec zahteva spremembo dobavnega roka ali drugega pogoja, si družba PRESVIT D.O.O. pridržuje pravico do spremembe komercialnih pogojev dobave blaga.

 

5. ODPREMA BLAGA IN PREHOD NEVARNOSTI

Proizvode, blago ali material, pripravljeno za osebni prevzem, mora kupec prevzeti v roku 14 dni. V nasprotnem primeru ga lahko družba PRESVIT D.O.O. na stroške in na tveganje kupca pošlje na naslov kupca ali uskladišči. V takšnem primeru se šteje, da je bila dobava opravljena, zaradi česar je družba PRESVIT D.O.O. upravičena kupcu izstaviti račun.

Prehod nevarnosti uničenja ali poškodbe blaga se presoja glede na vsakokratno dogovorjeno klavzulo Mednarodne trgovinske zbornice (klavzule Incoterms 2010).

 

6. PLAČILNI POGOJI

Račun za blago je kupec dolžan poravnati v dogovorjenem plačilnem roku. Če pride kupec v zamudo s plačilom, je dolžan plačati zakonske zamudne obresti.

V primeru, da kupec zamuja s plačili, si družba PRESVIT D.O.O. pridržuje pravico do spremembe plačilnega roka za trenutno naročeno blago oziroma pravico odstopa od pogodbe oziroma naročila.

V primeru reklamacije mora kupec plačati nesporni del računa v dogovorjenem plačilnem roku v skladu z Obligacijskim zakonikom (Ur. list RS št. 97/2007).

Kupec ni upravičen do zadrževanja plačil ali do pobotanja nasprotnih terjatev, razen če so le te priznane s strani družbe PRESVIT D.O.O. oziroma pravnomočno ugotovljene.

V primeru, da kupec zamuja s plačilom, ali, če se izve za njegovo zmanjšanje plačilne sposobnosti oziroma slabo premoženjsko stanje, ali, če ne more zagotoviti zadostne varščine oziroma garancije za plačilo terjatev, zapadejo vse obstoječe terjatve družbe PRESVIT D.O.O. v takojšnje plačilo.

 

7. KRAJ IZPOLNITVE

Če iz potrditve naročila oziroma pogodbe ne izhaja kaj drugega, je izpolnitveni kraj za dobavo in plačilo sedež oziroma poslovalnica družbe PRESVIT D.O.O., kjer je kupec naročil blago.

 

8. LASTNINSKI PRIDRŽEK

PRESVIT D.O.O. si nad blagom, ki je predmet prodaje, pridržuje lastninsko pravico do popolnega poplačila vrednosti tega blaga oz. plačila vseh pogodbenih obrokov, vključno s plačilom morebitnih stroškov opominov in zamudnih obresti. V primeru, da je predmet prodaje blago, ki se vgradi ali kakorkoli drugače sestavi z drugim predmetom, družba PRESVIT D.O.O. pridobi lastninski delež v novo nastalem predmetu. Lastninski delež je do končnega poplačila sorazmeren z vrednostjo blaga, ki je predmet prodaje. Kupec je dolžan sodelovati pri vseh ukrepih za zaščito lastnine družbe PRESVIT D.O.O. oziroma lastninske pravice nad blagom družbe PRESVIT D.O.O. do izpolnitve vseh njegovih obveznosti.

 

9. JAMSTVO  ZA NAPAKE

Kupec mora ugotoviti dejansko stanje še preden se blago raztovori ter s fotografijami in zapisnikom dokumentirati kakršnokoli škodo oziroma poškodbo, nastalo pred raztovarjanjem.

Kupec mora količinsko ali kakovostno odstopanje dobavljenega blaga pisno javiti oziroma reklamirati nemudoma po odkritju, sicer izgubi pravico, ki mu pripada.

Kupec mora v primeru zahteve družbe PRESVIT D.O.O. zaradi ugotavljanja upravičenosti reklamacije takoj vrniti reklamirano blago oziroma posamezne primerke tega blaga. V nasprotnem primeru kupec izgubi pravico do grajanja napak oziroma reklamacije. Stroške odpoklica plača družba PRESVIT D.O.O., če je reklamacija upravičena, v nasprotnem primeru jih plača kupec.

Vsi zahtevki v zvezi z jamstvom morajo biti podani v pisni obliki kot reklamacijski zapisnik, z razvidnimi podatki o vrsti okvare, o času nastanka okvare in podatki, potrebnimi za identifikacijo izdelka. Točnost navedenih podatkov in okoliščine okvare sme po potrebi preveriti strokovnjak iz družbe PRESVIT D.O.O. na mestu okvare.

Dokler reklamacija ni rešena, kupec z reklamiranim blagom ne sme razpolagati (ga uporabiti ali prodati), v nasprotnem primeru izgubi vsa reklamacijska upravičenja.

Če družba PRESVIT D.O.O. ugotovi, da je reklamacija upravičena, mora podati predlog za poravnavo reklamacije z znižanjem cene ali nadomestno dobavo, odvisno od vrste in stopnje napake. Če ima blago takšne napake, da ga je potrebno zamenjati, se dodatni čas, ki je potreben za dostavo nadomestnega blaga, ne šteje kot zamuda dobave glede na prvotni dobavni rok.

Družba PRESVIT D.O.O. ne prevzema nobenega jamstva za blago v primerih, kjer je škoda nastala zaradi nestrokovne uporabe in nepooblaščenega ali nestrokovnega posega v samo blago, zaradi nepooblaščene ali nestrokovne montaže, zaradi nestrokovnega zagona, nestrokovnega raztovarjanja, s strani kupca nepravilno podanih tehničnih parametrov za pripravo ponudbe ali nestrokovnega, pomanjkljivega oziroma neskrbnega ravnanja z blagom s strani kupca ali tretjih oseb.

Za dobavljeno blago, katerega ni izdelala ali drugače obdelala družba PRESVIT D.O.O., družba PRESVIT D.O.O. zagotavlja kupcu enake garancijske in licenčne pogoje kot mu jih zagotavlja proizvajalec tega dobavljenega blaga, v kolikor takšni pogoji s strani proizvajalca sploh obstajajo.

 

10. ODSTOP

Družba PRESVIT D.O.O. je upravičena do odstopa od naročila ali pogodbe:

- če je zaradi višje sile, stavke ali drugih okoliščin, ki jih ni sama povzročila, nezmožna izpolniti pogodbene obveznosti;

- če je kupec dogovorjeni plačilni rok prekoračil za več kot 30 dni;

- če je kupec posredoval družbi PRESVIT D.O.O. neresnične podatke o svojih obveznostih, ki lahko ogrožajo kupčevo izpolnitveno sposobnost;

- zaradi drugih kupčevih ravnanj, ki bi lahko ogrozila ekonomski položaj družbe PRESVIT D.O.O..

 

11. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Dokazovanje odškodninske odgovornosti in upravičenosti do odškodnine je na strani kupca.

Družba PRESVIT D.O.O. ne nosi odgovornosti povzročitve škode iz lažje malomarnosti, prav tako ne odgovarja za posredne, posledične ali nepredvidljive škode, niti izgube dobička oziroma dohodka zaradi izpada blaga, potencialnih izgub trga ali drugih podobnih razlogov. Višina garancijske, odškodninske ali druge odgovornosti družbe PRESVIT D.O.O. ne more preseči zaračunane vrednosti naročenega blaga.

 

12. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA

Splošni pogoji poslovanja družbe PRESVIT D.O.O. pričnejo veljati z dnem 1.1.2015 in veljajo do preklica, objavljeni pa so na spletni strani družbe PRESVIT D.O.O. (www.presvit.si).

 

13. VELJAVNO PRAVO

Za ureditev razmerij, ki niso urejena s temi splošnimi pogoji se uporabljajo določila slovenskega prava, zlasti Obligacijski zakonik (Ur. list RS št. 97/2007).

 

14. REŠEVANJE SPOROV

Za reševanje morebitnih sporov je izključno pristojno slovensko sodišče, ki je krajevno pristojno po sedežu družbe PRESVIT D.O.O..

 

PRESVIT D.O.O.

Trnovo pri Gorici,  31.12.2014